bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1719282142 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upХибридологичен анализ на унаследяването на химичния състав при кръстоски тютюн Бърлей. І. Никотин и общ азот
Маргарита Дочева, Йовко Дюлгерски
Abstract: Изследвани са унаследяването, броят на гените, коефициентът на наследяемост и проявите на хетерозис, депресия и трансгресия по отношение на съдържанието на никотин и общ азот при тютюни от сортова група Бърлей. За целта са изследвани популациите на Р1, Р2, F1 и F2 на шест хибридни комбинации. Получените резултати показват, че унаследяването на съдържанието на никотин при проучваните кръстоски тютюн Бърлей е свръхдоминантно, непълно доминантно и адитивно-доминантно. Посоката на унаследяване е винаги по отношение на родителя с по-високо съдържание на никотин. Унаследяването на съдържанието на общ азот при тютюн Бърлей е непълно доминантно. Посоката на унаследяване е както по отношение на родителя с по-високо, така и по отношение на родителя с по-ниско съдържание на общ азот. Броят на гените детерминиращи проявата на признака съдържание на общ азот е доста по-висок, отколкото на тези, детерминиращи проявата на признака съдържание на никотин. Хетерозисни прояви със значими стойности се наблюдават само по отношение на съдържанието на никотин. Това предполага използването на хетерозиса за създаване на по-високоникотинови хибриди в първо поколение при тютюн Бърлей. Установени са сравнително ниски стойности на коефициента на наследяемост по отношение на съдържанието на никотин и още по-ниски за съдържанието на общ азот. За детерминирането на проучваните показатели влиянието на околната среда е решаващо, а влиянието на генотипа е от по-малко значение. Относно съдържанието на никотин и захари отборът може да започне в късните хибридни генерации. Характерът на наследяване на признака съдържание на общ азот е по-комплициран, отколкото на съдържанието на никотин.
Keywords: тютюн Бърлей; унаследяване; наследяемост; никотин; общ азот
Date published: 2019-04-11
Download full text