bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1716829718 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-upДифузни източници на замърсяване на подземните води в интензивен земеделски район в Южна България
Цецка Симеонова
Abstract: Проведен е мониторинг на подземни и повърхностни води през периода 2018-2019 г., в с. Цалапица, гр. Пловдив, върху Алувиално-ливадна почва (Fluvisol). В схемата на изследване са включени различни начини на земеползване, които отразяват голямото разнообразие от антропогенно натоварване на агроекосистемите при земеделски дейности – овощни градини, лозя, оризища, обработваеми площи с отглеждане на полски и интензивни култури (т. нар. дифузни или неточкови източници). Водни проби от обследваните кладенци и повърхностните води в пилотния обект са вземани два пъти годишно. Установено е, че водите от кладенците под обработваемите земи се характеризират в повечето случаи с алкална реакция и съдържание на химични елементи под или близо до ПДК. Наблюдавано е, че повечето от изследваните елементи са повлияни от антропогенно натоварване и различното земеползване. Резултатите показват, че съдържанието на нитратен азот в плитките подземни води, варира в широки граници и зависи от разположението на изследваните кладенци. Установена е следната последователност в промяната на концентрациите на нитрати - зеленчукови площи > оризови полета > обработваеми ниви > трайни насаждения и др., в зависимост от начините на земеползване. Необходимо е провеждане на дългосрочен мониторинг за разбирането на динамиката и трансформацията на азот във водите и протичащите сложни биохимични процеси в агроекосистемата, особено в уязвими райони с леки по механичен състав почви, плитки подземни води и при интензивна земеделска дейност.

Keywords: антропогенно натоварване; химичен състав; дифузни източници; подземни води; земеползване
Citation: Simeonova, Ts. (2024). Diffuse pollution sources of groundwater in an intensive agricultural area in Southern Bulgaria. Bulgarian Journal of Crop Science, 61(1), 59-67 (Bg).
References: (click to open/close)
DOI: https://doi.org/10.61308/FAAO6906
Date published: 2024-02-27
Download full text