bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1680288730 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа рецензенти

След получаване на статията, ръкописът се предоставя на рецензенти за анонимна рецензия. Авторите ще бъдат уведомени за приемането или отхвърлянето на ръкописите. Коригираният ръкопис трябва да бъде изпратен на уебсайта на списанието.

Критерии за рецензиране

Тема: В обхвата на списанието ли е?

Заглавие: Отразява ли същността на изследването?

Резюме: Отразява ли кратко и ясно основното съдържание и  научния принос на статията.

Ключови думи: Правилно ли са подбрани?

Въведение: Представя ли достатъчно аргументи за целта на изследването?

Материал и методи: Обезпечават ли надеждни резултати?

Резултати: Ясно ли са представени и анализирани ?

Обсъждане: Направено ли е обсъждане на резултатите в контекста на подобни изследвания, докладвани от други автори? 

Изводи: Произтичат ли от получените резултати?

Таблици и фигури: Добре ли са оформени, отразяват ли най-важното от изследванията?

Литература: Свързана ли е с предмета на изследването и представена ли е според изискванията?

Научен стил: Използван ли е добър научен стил и правопис?

Обща оценка на статията:

A.    Статията може да бъде публикувана

B.    Статията  може да бъде публикувана след корекция

C.    Статията не може да бъде публикувана