bg | en 
Bulgarian Journal of Crop Science   ISSN 0568-465X
Array ( [session_started] => 1721501175 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Помощ
 
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? ПодпискаЗа автори

ПОДАВАНЕ НА СТАТИИ

Списание Растениевъдни науки“ публикува научни статии, обзорни статии и кратки съобщения, които съдържат оригинални експериментални данни или нови интерпретации на съществуващи резултати. Те трябва да отговарят на тематиката на списанието, да не са публикувани и да не са подадени за разглеждане другаде. Плагиатството е недопустимо за списанието. Използването на чужди идеи и изображения в оригиналния им вид е разрешено само при точното им цитиране. Всички изпратени статии се проверяват за плагиатство и когато има големи части от вече публикувани текстове или данни, статиите се отхвърлят. Не се приемат ръкописи, които са изцяло или частично публикувани в други публикации. Ръкописът (написан на български или английски език) и Формулярът за декларация на авторите се изпращат онлайн.

Структуриране на публикацията

Оригиналните статии трябва да съдържат заглавие, автор/и, резюме, ключови думи, въведение, материали и методи, резултати и дискусия, заключения, благодарности (ако има такива), наличие или липса на конфликт на интереси и използвана литература.

Текстът трябва да е двустранно подравнен, с шрифт Times New Roman, във формат doc и docx и размер на шрифта 12. Мерните единици (cm, m, km, t, l, g, kg, s, h и др.) трябва да се обозначават според системата SI. Латинските имена на растителни и животински видове трябва да се дават съгласно Международната класификация, в курсив.

Когато подаваната статия е на български език, заглавието на ръкописа, имената на авторите, резюмето и ключовите думи трябва да се изпратят на български и английски език. Заглавията на таблиците, фигурите, графиките и снимките се изпращат и на двата езика - български и английски, като българският текст се изписва над този на английски език, с удебелен шрифт (Bold), размер на шрифта 10.

Текстът трябва да бъде организиран, както следва:

Заглавие на статията: Заглавието трябва да бъде кратко, да идентифицира точно съдържанието на ръкописа, да бъде изписано с удебелен  шрифт (Bold), размер на шрифта 14, без никакви съкращения.

Името и фамилията на всеки автор се посочват под заглавието, изписани с малки букви, размер на шрифта 12.

Институцията, за която работи всеки автор, се изписва под името и фамилията на автора, с размер на шрифта 12, цифрите в суфикса трябва да се използват за позоваване на адресите на авторите (1, 2…).

Посочва се orcidORCID ID на авторите, ако притежават такъв номер.

Кореспондиращият автор и неговата електронна поща се посочват със звездичка (*).

Резюме и ключови думи: Резюмето отразява кратко и ясно основната информация и научното въздействие на статията като цитира основните получени резултати. Не трябва да надвишава 250 думи. Ключовите думи трябва да бъдат правилно подбрани и да представят същността на изследването. Не трябва да се посочват повече от 6 ключови думи.

Въведение: Въведението трябва да отговоря на следните въпроси: Какво е известно и какво е ново по изучавания проблем? Какви са мотивите за изследване на проблема, описан в ръкописа? Каква е заложената в ръкописа хипотеза и цел?

Материали и методи: Подробно се описват обектите на изследване, организацията на проведените експерименти, химичните анализи, статистическите и други методи и условия, приложени за експериментите.

Резултати и дискусия: Резултатите от изследването се представят отделно от дискусията или заедно в един параграф. Представянето на резултатите трябва да бъде точно и без повторения и да включва оценка на значими разлики и други параметри.

Изводи: Представят се най-важните последици за науката и практиката, произтичащи от проведеното изследване. Те трябва да се обобщят в няколко изречения.

Благодарности: (ако има такива).

Конфликт на интереси: посочва се наличието или липсата на конфликт на интереси.

Използвана литература.

 

ТАБЛИЦИ И ФИГУРИ

Таблиците се представят на отделна страница в края на текста и задължително се цитират в текста. Те трябва да са подготвени в doc или docx файлове (само при особена необходимост - в xls или xlsx файлове). Таблиците се номерират с арабски цифри според последователността им в текста. Всяка колона в таблицата трябва да има заглавие, a когато е необходимо, съкращенията трябва да бъдат обяснени в легендата.

Илюстрациите (карти, диаграми, графики, рисунки, снимки и т.н.) се наричат „Фигури“ и се номерират последователно. Те трябва да са максимално ясни и без текст, представени във формат tif, png, xls, eps. Номерацията и заглавието на фигурите се поставят под фигурата, като се представят всички необходими указания. Препоръчително е фигурите да са цветни. Фигурите и снимките да са с добър тъмен и светъл контраст. Чертежи трябва да са с тъмни, плътни линии, така че да са подходящи за печат.

Всички таблици и илюстрации трябва да са цитирани в текста.

 

СЪКРАЩЕНИЯ

Могат да се използват съкращения за други изрази, при условие че при първото им споменаване те са дефинирани изцяло, следвани от съкращението в скоби и използвани последователно след това.

 

ЦИТИРАНЕ

В текста, препратките трябва да се цитират както следва: един автор (Morris, 1991); двама автори (Barton and Moore, 1994); повече от двама автори (Levi et al., 1994). Когато няколко препратки се цитират едновременно, те трябва да са подредени по хронологичен ред, например: (Petrovic et al., 2011; 2015) а когато публикациите им са през една и съща година – по азбучен ред. Всички публикувани произведения, посочени в текста, трябва да са посочени в списъка с литература и обратно.

Списъкът с литература се подрежда по азбучен ред (по фамилията на първия автор) и хронологично. При цитиране на няколко публикации от един и същ автор първо се дават неговите индивидуални публикации, а след това публикации в съавторство (с един съавтор, двама съавтори и т.н.). Желателно е да се изброят имената на всички автори.

Имената на авторите и заглавията на списанията на кирилица или на азбука, различна от латиница трябва да се транслитерират на латиница, а заглавията на статиите трябва да се преведат на английски. Оригиналният език на статиите и книгите, преведени на английски, се посочва в скоби след библиографското описание (български = Bg, руски = Ru, сръбски = Sr, китайски = Ch, и т.н.).

ПримерValchev, I. (2015). Investigations of the effects of aflatoxin B1 on haematological parameters in mulard ducks. Zhivotnovadni nauki52(6), 23-33 (Bg).

При транслитерация буквите се заменят, както следва: А=A, Б=В, В=V, Г=G, Д=D, Е=Е, Ж=Zh, 3=Z, И=I, Й=Y, K=К, Л=L, М=М, Н=N, О=О, П=Р, Р=R, С=S, Т=Т, У=U, Ф=F, X=H, Ц=Тs, Ч=Сh, Ш=Sh, Щ=Sht, Ъ=А, Ь=Y, Ю=Yu, Я=Ya.

Списанието следва APA стил на цитиране. Данните в списъка с използвана литература трябва да се цитират, както следва:

  1. Статии от списания

Фамилия и инициал на автора(ите), с удебелен шрифт, година, заглавие, заглавие на списанието (в курсив), том, брой, страници. Пример:

Ladner, C., Brinkman, C. R., Weston, P. & Assali, N.S. (2016). Dynamics of uterine circulation in pregnant and nonpregnant sheep. American Journal of Physiology218(1), 257-263.

  1. Книги

Фамилията и инициалите на автора(ите) с удебелен шрифт, година, заглавие, издание, име на издателя, място на издаване.  Пример:

Kamburov, P., Vassilev, I., Georgieva, D., Kamenov, Y.& Koynarski, V. (1994). Veterinary Parasitology. Agropress, Sofia (Bg).

Warriss, P. D. (2000). Meat science: An introductory text. CAB-International: England, Wallingford.

  1. Части от книги и публикации в сборник от конференции

Фамилия и инициали на автора(ите), с удебелен шрифт, година, заглавие. В: Заглавие на книгата или на сборника, последвано от редактор(и), име на издател, място на издаване, том, страници. Пример:

Abril, J. R., Barclay, W. R. & Abril, P. G. (2000). Safe use of microalgae (DHA GOLD) in laying hen feed for the production of DHA-enriched eggs. In: Egg Nutrition and Biotechnology (Sim J. S., Nakai S., Guenter W., eds). CAB International, Wallingford, UK, 197-202.

  1. Резюмета на доклади от научни форуми

De Veer, A., De Boer, I. & Kuipers, A. (2016). Developments, strategies and challenges for Netherlands’ dairy sector. In: Book of Abstracts of the 67st Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 24-24.

  1. Дисертации

Hallberg, L. (2016). Betydelsen av inflammation och reninangiotensin-aldosteron-systemet vid ångest och depression. Doctoral dissertation, Lund University.

  1. Онлайн публикации

Ye, W. (2003). Application of near-infrared spectroscopy for determination of nutrient contents in manure. Retrospective Theses and Dissertations. Paper 1479.  http://lib.dr.iastate.edu/rtd/1479

 

Обзорната статия трябва да съдържа заглавие, автор/и, резюме, ключови думи, анализ на конкретната тема и литературна справка, представени според изискванията за оригинална научна статия.

Краткото научно съобщение трябва да бъде изготвено в съответствие с изискванията за оригинална научна статия.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА СТАТИИ

Всеки ръкопис се подлага на първоначален преглед и ако не е написан ясно и последователно или не е в съответствие с насоките в текущите „Изисквания за авторите“, може да бъде отхвърлен без да се извършва рецензия. Автор, който публикува на английски език и той не е негов първи език, се приканва да използва специализиран езиков редактор, който да прегледа ръкописа, преди да бъде изпратен в редакцията на списанието.

Полученият ръкопис подлежи на двойно анонимно рецензиране. В срок до 2 месеца от получаване на ръкописа в редакцията на списанието, отговорният редактор уведомява кореспондиращият автор за статуса на ръкописа. При необходимост от корекции одобреният след рецензиране ръкопис се връща на кореспондиращия автор. Авторът разполага с 15 дни, за да коригира ръкописа и да го върне в редакцията на списанието. След изтичане на този срок се приема, че авторът се отказва от публикуване на ръкописа. Времето за корекции може да бъде удължено еднократно след подадена писмена молба от кореспондиращия автор до главния редактор на списанието преди изтичане на 15-дневния срок.

Редакцията не носи отговорност за неточни цитати, включително неправилно цитиране на съдържание на уебсайтове и нарушаване на авторски права.

След публикуване на ръкописа собственик на изключителните права за ползване на произведението е Селскостопанска академия.